Skip to main content

News

Asian-Vet Hospital

最新消息

News

亞洲獸醫專科醫院

ISVD 國際獸醫皮膚病病理學會,AAVD 美國獸醫皮膚科學院,ALSC 美國鐳射激光學會 認可正式會員。

亞洲獸醫專科醫院 專業小動物皮膚診療

亞洲獸醫專科醫院提供歐美教學醫院級水準門診服務。全台唯一同時具美國佛羅里達大學 Chi Institute of TCVM 中獸醫暨針灸師、ISVD 國際獸醫皮膚病病理學會、AAVD 美國獸醫皮膚科學院及 ALSC 美國雷射激光學會認可會員醫院。

聯絡資訊

Contact Information